• U heeft de volledige vrijheid uw medewerking aan de behandeling of een eventueel onderzoek te weigeren. Ik verzoek u dat in voorkomend geval duidelijk kenbaar te maken.

 • De tijdsduur van een psychologisch consult is 60 minuten, van psychotherapie in principe 45 minuten, soms wordt dit ook 60 minuten of zelfs 90 minuten bij (EMDR).

 • Vanaf 2008 is psychotherapie opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekeraar. De kosten voor behandeling worden volledig vergoed als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie ik een contract heb. De behandeling wordt gedeclareerd in de vorm van een Diagnose-Behandeling-Combinatie (DBC). Hiertoe ben ik wettelijk verplicht. Ik registreer alle activiteiten die er in het kader van de intake en van de therapie verricht worden en in combinatie met de diagnostische categorie ontstaat de DBC.
  Als de psychotherapie beŽindigd is of na 365 dagen wordt de DBC gesloten en is duidelijk wat de psychotherapie gekost heeft. De gegevens van iedere DBC worden voor beleidsdoeleinden van de overheid geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.
  De rekening van de DBC dien ik bij uw zorgverzekeraar in. Eventueel wordt door uw zorgverzekeraar het eigen risico met u verrekend.
 • Wanneer sprake is van vergoeding door de verzekering dient u te beschikken over een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, daar moet verwijzing psychotherapie op staan.

 • No show Ook is er door de minister besloten dat er vanaf 1 januari 2012 geen tijd meer mag worden geschreven voor no show. Als een cliŽnt zich niet langer dan 24 uur van te voren afmeldt, mag er geen tijd in de DBC worden geschreven. Wanneer u verhinderd bent, verzoek ik u dan ook dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren kenbaar te maken (via e-mail, SMS of telefoon). Anders zal ik een deel van de kosten van het consult in rekening brengen (Ä 75,-- per gesprek). U ontvangt hiervoor thuis een rekening die niet door uw verzekering vergoed wordt

 • Mijn werkdagen zijn maandag van 9.00 uur tot 17.00 uur, dinsdag van 14.30-17.30 en donderdag van 9.00 uur tot 14.00 uur. Er zijn altijd meerdere cliŽnten die aan het begin of aan het eind van de dag een gesprek willen, daarom is het belangrijk dat u flexibel bent in uw tijd.
  De gesprekken zijn in het begin wekelijks. Later kan de frequentie worden afgebouwd.

 • Telefonisch spreekuur is op maandag van 12.30 uur tot 13.00 uur. Probeer svp zo veel mogelijk op dit tijdstip te bellen. Maar nog liever: stuur een e-mail dan neem ik altijd zo spoedig mogelijk contact op.

 • U heeft altijd recht op een second opinion.

 • Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.
  De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van (een aantal) cliŽnten. Er is een regeling voor waarneming die verschilt per cliŽnt. Informatie ontvangt u hier nog over. Vaste waarnemers van de praktijk zijn mevr. J. Bosveld en dhr. R. Albrecht. Waarneming houdt echter niet in dat de behandeling tijdelijk kan worden overgenomen.

 • Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling: Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten en de Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector (WKCZ). Klachtbehandeling kan, indien een gesprek over de klacht met mij niets oplevert, plaatsvinden via de klachtencommissie van de NVVP. Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.
 • Voor aanvang van de behandeling adviseer ik u mijn website te lezen. Hier vindt u uitgebreide verdere informatie over onder andere werkwijze, indicatiestelling, behandelplan, wachttijden, betalingsvoorwaarden etc.